Zaproszenie do składania uwag do oferty Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Ściechowie

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Ściechowie  złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tzw. Mały Grant) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Sprzątanie dna kąpielisk w Powicie Gorzowskim”.

Organizacja zadania publicznego pt. „Sprzątanie dna kąpielisk w Powicie Gorzowskim ma na celu nie tylko zadbać o zdrowe środowisko i czystość wód, ale także o bezpieczeństwo dla zwierząt żyjących w wodzie i w pobliskich lasach, które często mylą śmieci z pokarmem i je połykają, co stanowi duży ubytek wśród ryb i ptaków. Realizacja projektu chroni naturalne dziedzictwo przyrodnicze kultywując wzorową postawę obywatelską wspólnie dbając
o środowisko i bezpieczeństwo plażowiczów.

Starosta Gorzowski zaprasza zainteresowane osoby do zgłaszania uwag na temat oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Ściechowie. Uwagi można zgłaszać do dnia 29.05.2024 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail k.srodecka@powiatgorzowski.pl oraz pocztą tradycyjną (obowiązuje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.).

Oferta jest dostępna na stronie https://bip.powiatgorzowski.pl/ w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Józefa Pankiewicza 5-7.