Zaproszenie do składania uwag do oferty Stowarzyszenia “Pyrzany Zawsze Razem”

Stowarzyszenie „Pyrzany Zawsze Razem” złożyło w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. Mały Grant) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Animacje Teatru Avatar podczas festynu wiejskiego w Pyrzanach”.

Organizacja zadania publicznego pt. „Animacje Teatru Avatar podczas festynu wiejskiego w Pyrzanach” ma na celu integrację lokalnej społeczności.
Decyzją Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dn. 30.04.2024 r. przyznano dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na animacje dla uczestników wydarzenia w wykonaniu aktorów z Teatru Avatar w Legnicy.

Starosta Gorzowski zaprasza zainteresowane osoby do zgłaszania uwag na temat oferty złożonej przez Stowarzyszenie „Pyrzany Zawsze Razem. Uwagi można zgłaszać do dnia 07.05.2024 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail k.srodecka@powiatgorzowski.pl oraz pocztą tradycyjną (obowiązuje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.).
Oferta jest dostępna na stronie https://bip.powiatgorzowski.pl/ w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Józefa Pankiewicza 5-7.